X
تبلیغات
زولا

وب سایت EnglishDL.ir

دانلود منابع انگلیسی

دانلود کتاب و نرم افزار های آموزشی زبان انگلیسی در سایت EnglishDL.ir

EnglishDL
جستجو
نویسندگان
روزانه‌ها 
پربازدیدترین ها
بایگانی
آمار
تعداد بازدیدکنندگان : 252411
آموزش انگلیسی با اخبار - سال 2014


مجموعه اخبار انگلیسی
با زیرنویس انگلیسی
CNN Student News

10 دقیقه

اخبار انگلیسی با زیرنویس January ۶, ۲۰۱۴


شما می توانید درخواست فایل صوتی اخبار را از طریق نظرات یا  تلگرام،
 برای من ارسال کنید تا فایل صوتی اخبار برای شما ارسال شود.

قسمت های بعدی در ادامه مطلب
 

اخبار انگلیسی با زیرنویس January 6, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس January 7, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس January 8, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس January 13, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس January 14, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس January 15, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس January 17, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس January 22, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس January 28, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس January 29, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس February 3, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس February 10, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس February 18, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس February 19, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس February 21, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس February 24, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس February 25, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس February 27, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس February 28, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 3, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 6, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 7, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 12, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 13, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 14, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 17, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 18, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 19, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 20, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 21, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 25, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 26, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 27, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس March 28, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس April 4, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس April 8, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس April 17, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس April 22, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس April 24, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس April 29, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 1, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 2, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 5, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 6, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 7, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 8, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 10, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 12, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 13, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 14, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 15, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 19, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 20, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 21, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 22, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 23, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 27, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 28, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 29, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس May 30, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس June 6, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug 11, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug 12, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug 13, 2014

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۱۴, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۱۵, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۱۸, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۱۹, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۲۰, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۲۱, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۲۲, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۲۵, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۲۶, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۲۷, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۲۸, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Aug ۲۹, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۳, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۴, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۵, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۸, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۹, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۱۰, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۱۱, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۱۲, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۱۵, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۱۶, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۱۷, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۱۸, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۱۹, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۲۳, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۲۶, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۲۹, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Sep ۳۰, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۲, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۳, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۶, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۷, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۸, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۹, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۱۰, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۱۳, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۱۵, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۱۶, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۱۷, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۲۱, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۲۲, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۲۴, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۲۷, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۲۸, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۲۹, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Oct ۳۱, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۳, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۵, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۶, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۷, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۱۰, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۱۱, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۱۳, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۱۷, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۱۸, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۱۹, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۲۰, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۲۱, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۲۴, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Nov ۲۵, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Dec ۱, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Dec ۵, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Dec ۸, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Dec ۱۱, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Dec ۱۲, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Dec ۱۵, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Dec ۱۶, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Dec ۱۷, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Dec ۱۸, ۲۰۱۴

اخبار انگلیسی با زیرنویس Dec ۱۹, ۲۰۱۴برای دانلود همه کتابها و نرم افزارهای آموزشی زبان به سایت EnglishDL.ir مراجعه کنید

برای حمایت از ما در جهت تولید محتوای بهتر برای شما کاربران عزیز می توانید از طریق این لینک مبلغی دلخواه واریز نمایید و یا یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1000 تومان - 2000 تومان - 3000 تومان
5000 تومانبرچسب‌ها: اخبار ، انگلیسی ، زیرنویس ، دانلود ، CNN Student News ، news ، english news ، 2014 ، زیرنویس انگلیسی ، اخبار انگلیسی

نظرات (0)

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد